Škola

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh, příspěvková organizace, byla otevřena 3. září 1984. Budova prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2013, kdy byla vyměněna okna a zateplen plášť budovy. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky ze Zbiroha a přilehlých obcí. 

Základní škola poskytuje vzdělání žákům nadaným i se specifickými poruchami učení. Všem je věnovaná individuální péče. Pedagogičtí pracovníci podporují i žáky s různými druhy nadání (přírodovědným, výtvarným, hudebním, manuálním apod.).

Škola klade důraz na ekologickou a jazykovou výchovu. Protože se v současné době preferuje výuka jazyků, mají naši žáci možnost od 3. ročníku studovat anglický jazyk, ke kterému se v 7. ročníku přidává německý jazyk

Žáci mohou navštěvovat i kroužky cizích jazyků, kde si zábavnou formou rozšiřují své znalosti a dovednosti.  ZŠ Zbiroh uzavřela partnerství se školou v Amberku. V tomto školním roce na jaře se uskutečnil výměnný pobyt pro žáky ZŠ Zbiroh v Amberku a jejich němečtí kamarádi se svými učiteli přijeli do Zbiroha. Své jazykové znalosti si žáci mohli prověřit v praxi při předvánočním zájezdu do Norimberka.

Žáci jsou vedeni k praktickým činnostem v oblasti ekologie a péče o přírodu a zvířata, která v ní žijí. Základní škola Zbiroh již potřetí obhájila titul Ekoškola, který získává vždy na dva roky.

V rámci ekologické výchovy mohou žáci navštěvovat chovatelský kroužek a Klub mladých debrujárů, jejichž členové tvoří Ekotým, který se zapojuje do různých projektů a programů. Vstoupil do mezinárodního projektu vedeného spolu s Kanadou Erana-tree, ve kterém členové Ekotýmu provádějí fenologické pozorování růstu stromů.

Škola je zapojena do programu Ekoškola. V rámci programu Les ve škole, škola v lese jsme se stali pilotní školou pro metodiku výuky přírodovědy ve 4. ročníku.  V programu Badatelé nabízíme ukázkové hodiny i pro ostatní školy. Od roku 2008 plníme všechny úkoly v programu Recyklohraní, v jehož rámci odevzdáváme staré baterie a elektrozařízení k recyklaci. V soutěži ve sběru starého papíru získala naše škola 4. místo s 21 550 kg sebraného papíru.  V programu 72 hodin –„Ruku na to!“ jsme se zapojili do úklidu dětských hřišť. Pravidelně podporujeme sběrem krmiva Záchrannou stanici v Rokycanech a Záchrannou stanici Talarak v Indonésii v rámci spolupráce se ZOO Plzeň.

Žáci jsou vedeni k pomoci bližnímu a ohleduplnosti, proto jsme podpořili některé charitativní akce. Každoročně se zapojujeme do Dne boje proti rakovině. Zúčastnili jsme se projektu „Sněhuláci pro Afriku“, který finančně podporuje výstavbu školy v Africe. Pilotovali jsme program Příběh naší rodiny organizace Člověk v tísni.

Žáci jsou vedeni k týmové spolupráci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Pravidelně se podílejí na kulturních akcích pořádaných městem, např. vystoupení pod vánočním stromkem, Vačkářův Zbiroh, farmářské trhy, koncerty apod.

Výuka je zpestřována organizováním akcí různého charakteru např. Den Země, Den stromů, Ekoshow, Svátek duchů, Čertí škola, Čarodějnice apod. Na závěr školního roku žáci 1. stupně připravují školní akademii. Tradicí se stalo divadelní představení žáků 9. ročníků, kteří se tak loučí se svou povinnou školní docházkou.

Žáci se pravidelně zúčastňují olympiád, recitačních a sportovních soutěží, na kterých dosahují výrazných úspěchů hlavně v přírodovědných předmětech.

Volný čas mohou žáci trávit ve sportovních  kroužcích zaměřených na florbal nebo míčové hry. Zásady první pomoci, zdravé výživy apod. si mohou osvojovat ve zdravotnickém kroužku. Dětem předškolního věku je věnovaný kroužek Pastelka, poskytující preventivně podpůrný program.

Škola vede žáky k dodržování stanovených pravidel a klade důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny.

 

Partner - Lesy ČR Partner - TEREZAPartner - SEVERPartner - TOYOTA Fund for EuropePartner - Toyota ČRPartner - Plzeňský krajPartner - Nadace partnerstvíPartner - Lemonade
Partner - EkoškolaPartner - svetovinaPartner - Evropský sociální fondPartner - Evropská uniePartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovyPartner - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy    ZŠ Zbiroh na Facebooku    Bronzová známka finančně gramotné školy.